این شرکت هیچ گونه ارتباطی با سازمان بیمه سلامت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا شرکت های بیمه گر ندارد.